Dirigent:innen
Yoshinao Kihara
Tokyo, Sumida Triphony Hall
Japan Tournee 2016
Yoshinao Kihara Dirigent
Naomi Matsuda Sopran
Katsunori Kono Bariton
Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde