Dirigent:innen
Hans Richter
Hans Richter Dirigent
Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde
Hans Richter Dirigent
Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde
Karlskirche Wien
Hans Richter Dirigent
Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde
Hans Richter Dirigent
Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde
Hans Richter Dirigent
Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde
Hans Richter Dirigent
Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde
Hans Richter Dirigent
Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde
Hans Richter Dirigent
Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde
Hans Richter Dirigent
Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde
Hans Richter Dirigent
Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde
Hans Richter Dirigent
Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde
Hans Richter Dirigent
Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde
Hans Richter Dirigent
Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde
Hans Richter Dirigent
Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde
Hans Richter Dirigent
Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde
Johann Sebastian Bach: Matthäus-Passion BWV 244 Erste vollständige Aufführung in Wien
Hans Richter Dirigent
Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde
Hans Richter Dirigent
Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde
Hans Richter Dirigent
Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde
Hans Richter Dirigent Orgel
Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde
Hans Richter Dirigent
Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde
Hans Richter Dirigent
Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde
Hans Richter Dirigent
Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde
Zum 100. Geburtstag von Carl Maria v. Weber
Hans Richter Dirigent
Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde
Trauaerfeier für Franz Liszt
Hans Richter Dirigent
Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde
Hans Richter Dirigent
Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde
Hans Richter Dirigent
Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde
Hans Richter Dirigent
Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde
Hans Richter Dirigent
Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde
Hans Richter Dirigent
Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde
Hans Richter Dirigent
Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde
Hans Richter Dirigent
Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde
Zum 200. Geburtstag von Georg Friedrich Händel
Hans Richter Dirigent
Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde
Hans Richter Dirigent
Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde
Zum 200. Geburtstag von Johann Sebastian Bach
Hans Richter Dirigent
Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde
Hans Richter Dirigent
Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde
Hans Richter Dirigent
Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde