Künstler:innen
Eric Tappy
Großes Festspielhaus, Salzburg
Großes Festspielhaus, Salzburg
Eric Tappy Tenor
Matti Salminen Bass am 07.04.1979
Jose van Dam Bass am 13.04.1979
Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde